Llambilles

El model de recollida de residus de Llambilles és el porta a porta. Els habitatges disseminats que es troben fora del nucli han de portar els seus residus a una de les àrees tancades de contenidors.

Nucli

El model de recollida de residus del nucli de Llambilles és el porta a porta.

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

​Els dilluns, els dimecres i els dissabtes no hi ha mai recollida. Els divendres, setmana sí, setmana no.

Cal treure els residus entre les les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
bolquers

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Emergències

En cas que no hagueu pogut treure els residus seguint el calendari podeu anar a la deixalleria en el seu horari d’obertura.

Disseminats

Els residus generats pels habitatges disseminats es recullen en armaris tancats.

Dins els armaris hi haurà un penjador per a cada habitatge. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar una clau. Si no disposeu de la clau, poseu-vos en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta.

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Els establiments de fora del nucli tenen el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

Els voluminosos es poden dur a la deixalleria de Cassà de la Selva o sol·licitar una recollida a domicili.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Només s’accepten 3 mobles o voluminosos grans o 5 de petits per cada sol·licitud. El servei no inclou la recollida, el buidat parcial o total d’una llar.

Quin dia es fa la recollida

Es recullen tots els divendres a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 46 93 01 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla

Què és recull

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

Què no es recull

La runa, els pneumàtics i residus especials com les bateries i d’altres que, per les seves característiques puguin resultar perillosos (materials inflamables, explosius, etc.). Restes d’uralita de fibrociment o d’amiant.

El servei recull fins a tres mobles o voluminosos grossos o cinc de petits per cada sol·licitud. El servei no inclourà la recollida ni el buidatge parcial o total d’una llar.

Poda

La poda es pot dur a la deixalleria de Cassà de la Selva.

Adreça: 

Pol. Industrial de Cassà de la Selva
C. Pla de l’Estany, s/n

Horari:

Dilluns, dimecres, divendres i
dissabte, de 10 a 14 hores.
De dilluns a divendres, de 15 a 19 hores.

Telèfon:

— 972 46 46 91

Oli de cuina usat

L’oli es pot dur a la deixalleria de Cassà de la Selva o dipositar-lo en contenidors a la via pública.

Cal portar-hi l’oli, prèviament colat, en ampolles de plàstic de menys de 3 litres, ben tapades per evitar vessaments dins el contenidor.

Ubicacions dels contenidors d’oli:

— Ctra. de Fornells de la Selva (a l’àrea de contenidors)
— Av. Gironès (a l’àrea de contenidors)

Deixalleria

Deixalleria de Cassà de la Selva

POL. IND. DE CASSÀ DE LA SELVA
C/ PLA DE L’ESTANY, S/N
 
Horari:

Dilluns, dimecres, divendres i
dissabte, de 10 a 14 hores.
De dilluns a divendres, de 15 a 19 hores.

 
Telèfon:

— 972 46 46 91

 

Què s’hi pot portar
  • Residus valoritzables: envasos, ferralla, fustes, paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre i voluminosos.
  • Residus especials: dissolvents, electrodomèstics amb CFCs, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles, pneumàtics i altres residus especials.

Oficina del Porta a Porta

Adreça

Sala Gran de l’Ajuntament
Pl. de la Vila, 1

Horari

Dimecres de 16 a 19 hores

Telèfon

972 46 93 01

Contacte

llambilles@elgironesrecicla.cat