Fornells de la Selva

El model de recollida de residus de Fornells de la Selva és el porta a porta. Els habitatges disseminats que es troben fora del nucli han de portar els seus residus a una de les àrees tancades de contenidors.

Nucli

El model de recollida de residus del nucli de Fornells de la Selva és el porta a porta.

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

Els dimarts, els dijous i els diumenges no hi ha mai recollida.

Cal treure els residus entre les les 20 i les 22 h.

DL

Dilluns

Orgànica

Paper i cartró

DC

Dimecres

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DS

Dissabte

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
bolquers

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Emergències

En cas que no hagueu pogut treure els residus seguint el calendari podeu anar a la deixalleria en el seu horari d’obertura.

Disseminats

Els residus generats pels habitatges disseminats es recullen en àrees tancades.

Dins les àrees hi ha contenidors de totes les fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar un clauer electrònic. Si no disposeu de clauer poseu-vos en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta.

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Els establiments de fora del nucli tenen el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22h.

DL

Dilluns

Orgànica

Paper i cartró

DC

Dimecres

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DS

Dissabte

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

Els voluminosos es poden dur a la deixalleria de Cassà de la Selva o sol·licitar una recollida a domicili.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Només s’accepten 3 mobles o voluminosos grans o 5 de petits per cada sol·licitud. El servei no inclou la recollida, el buidat parcial o total d’una llar.

Quin dia es fa la recollida

Es recullen cada divendres a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 47 61 63 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla

Què és recull

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

Què no es recull

La runa, els pneumàtics i residus especials com les bateries i d’altres que, per les seves característiques puguin resultar perillosos (materials inflamables, explosius, etc.). Restes d’uralita de fibrociment o d’amiant.

El servei recull fins a tres mobles o voluminosos grossos o cinc de petits per cada sol·licitud. El servei no inclourà la recollida ni el buidatge parcial o total d’una llar.

Poda

​La poda es pot dur a la deixalleria de Cassà de la Selva o sol·licitar una recollida a domicili.

Es lliuraran sacs de ràfia de 1.000 l a aquells habitatges que ho sol·licitin.
Quan el sac de ràfia estigui ple es podrà sol·licitar la seva recollida a l’Ajuntament.

Telèfon de contacte:
972 47 61 63

Oli de cuina usat

L’oli es pot dur a la deixalleria de Cassà de la Selva o dipositar-lo en contenidors a la via pública.

Cal portar-hi l’oli, prèviament colat, en ampolles de plàstic de menys de 3 litres, ben tapades per evitar vessaments dins el contenidor.

Ubicacions dels contenidors d’oli:

— Passeig Narcís Monturiol
— C. Salvador Espriu cantonada C. Marià Fortuny (Zona Escola Forn d’Anells)

Deixalleria

Deixalleria de Cassà de la Selva

POL. IND. DE CASSÀ DE LA SELVA
C/ PLA DE L’ESTANY, S/N

 

Horari:

Dilluns, dimecres, divendres i
dissabte, de 10 a 14 hores.
De dilluns a divendres, de 15 a 19 hores.

Telèfon:

— 972 46 46 91

 

Què s’hi pot portar
  • Residus valoritzables: envasos, ferralla, fustes, paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre i voluminosos.
  • Residus especials: dissolvents, electrodomèstics amb CFCs, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles, pneumàtics i altres residus especials.

Oficina del Porta a Porta

Adreça

Local d’Entitats
Plaça Catalunya, 1.

Horari

Dilluns de 15 a 20 hores

Contacte

fornells@elgironesrecicla.cat