Bescanó

El model de recollida de residus de Bescanó combina tres models: porta a porta d’alta freqüència pels habitatges o comerços del nucli, porta a porta de baixa freqüència pels habitatges o comerços de les urbanitzacions i àrees tancades pels habitatges o comerços disseminats que es troben lluny de la ruta de recollida.

Nucli

El model de recollida de residus del nucli de Bescanó és el porta a porta d’alta freqüència.

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
bolquers

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres. Podeu treure-la amb una bossa de ràfia qualsevol, el servei la buidarà i us la deixarà dins el cubell d’orgànica.

Emergències

En cas que no hagueu pogut treure els residus seguint el calendari podeu sol·licitar un clauer de l’àrea tancada a l’Ajuntament

Urbanitzacions

El model de recollida de residus de les urbanitzacions de Bescanó és el porta a porta de baixa freqüència.

La recollida es fa 2 dies a la setmana. Cada dia de recollida es pot treure l’orgànica més la fracció que toca dins el cubell corresponent. Per tant, hi ha 5 dies a la setmana sense servei de recollida de residus.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DM

Dimecres

Orgànica

Paper i cartró
(cada 15 dies)

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

Vidre
(un cop al mes)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Bujol 120l

Envasos lleugers

Paper i cartró

Vidre

Recollida de
bolquers

Si amb el dia de resta no n’hi ha prou, es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyosa

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Emergències

En cas que no hagueu pogut treure els residus seguint el calendari podeu anar a la deixalleria en el seu horari d’obertura.

Disseminats

Els residus generats pels habitatges disseminats de Bescanó es recullen en àrees tancades.

Dins les àrees hi ha contenidors de totes les fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar un clauer electrònic que s’entregarà en el punt informatiu. Si no disposeu de clauer poseu-vos en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta.

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Els establiments de fora del nucli tenen el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

Els voluminosos es poden dur a la deixalleria de Salt o sol·licitar una recollida a domicili.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Només s’accepten 3 mobles o voluminosos grans o 5 de petits per cada sol·licitud. El servei no inclou la recollida, el buidat parcial o total d’una llar.

Quin dia es fa la recollida

Es recullen cada dilluns (nucli urbà) i el segon i quart dilluns de mes (urbanitzacions) a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— 664 42 57 56 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla

Què és recull

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

Què no es recull

La runa, els pneumàtics i residus especials com les bateries i d’altres que, per les seves característiques puguin resultar perillosos (materials inflamables, explosius, etc.). Restes d’uralita de fibrociment o d’amiant.

El servei recull fins a tres mobles o voluminosos grossos o cinc de petits per cada sol·licitud. El servei no inclourà la recollida ni el buidatge parcial o total d’una llar.

Poda

La poda es recull a domicili prèvia sol·licitud.

Quin dia es fa la recollida:

— Recollida setmanal, tots els dilluns del 21 de març al 30 de maig i del 3 d’octubre al 27 de desembre. Si el dilluns és festiu es recollirà el dia hàbil posterior.

— Recollida quinzenal, tots els dilluns de juny a setembre: 13 i 27 de juny; 11 i 26 de juliol; 8 i 22 d’agost, i 5 i 19 de setembre.

 

Com sol·licitar la recollida:

Cal concertar la recollida abans del divendres anterior a les 14 h via WhatsApp al 664 42 57 56.

Oli de cuina usat

L’oli es recull a la deixalleria de Salt o en contenidors a la via pública.

Cal portar-hi l’oli, prèviament colat, en ampolles de plàstic de menys de 3 litres, ben tapades per evitar vessaments dins el contenidor.

Ubicacions dels contenidors d’oli:

— Passeig Sambola (davant l’Ajuntament)
— Passeig de la Torre
— Av. del Mas Pol
— C. Montsià (pista de tennis 1)

Deixalleria

Deixalleria de Salt

POL. IND. TORRE MIRONA
C/ AMNISTIA INTERNACIONAL, S/N

 

Horari:

De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 hores. Dissabtes i diumenges de 9 a 14 hores.

Telèfon:

— 972 23 88 11

 

Què s’hi pot portar
  • Residus valoritzables: envasos, ferralla, fustes, paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre i voluminosos.
  • Residus especials: dissolvents, electrodomèstics amb CFCs, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles, pneumàtics i altres residus especials.

Oficina del Porta a Porta

Adreça

C. Coromina, 41

Horari

Dimarts de 10 a 14 hores
Dijous de 16 a 19 hores
Divendres de 10 a 14 hores

Contacte

bescano@elgironesrecicla.cat